Vape Cartridge

Vape Cartridge

How to Fill Extract with Transpring Cartridge A3?                                           How to Fill Extract with Transpring Cartridge A3-C?

                                  


How to Fill Extract with Transpring Cartridge M3?                                      How to Fill Extract with Transpring Cartridge M3?   

(Flat Metal Mouthpiece)                                                                                          (Round Metal Mouthpiece)  

                                  


How to Fill Extract with Transpring Cartridge M5?                                      How to Fill Extract with Transpring Cartridge M5?  

(Flat Metal Mouthpiece)                                                                                (Round Metal Mouthpiece)

                                  


How to Fill Extract with Transpring Cartridge P1?                                          How to Fill Extract with Transpring Cartridge P6?